Юридичне бюро Володимира Яблонського

Блог для оперативного інформування про нашу діяльність та про події в галузі права.

Моє фото
Ім’я:
Місцеположення: Ukraine

середа, 10 лютого 2010 р.

Проффесор Богатир з Міністерства юстиції

Вимушений повідомити про прикру новину. В Міністерстві юстиції України з’явився черговий проффесор - заступник Міністра юстиції України Богатир Володимир Вікторович.
Цей державний службовець заслужив це нікчемне звання за патологічну схильність особисто розглядати скарги та заяви в яких оскаржуються його дії та міститься прохання про притягнення його до відповідальності( в тому числі і до кримінальної), а також за знання криміналістики. Так, на думку Володимира Богатиря транспортно-трасологічна експертиза не є криміналістичною, бо транспортні-трасологічні дослідження (експертна спеціальність 10.4) відповідно до переліку основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей за якими присвоюється кваліфікація судового експерта (додаток 4 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 11.08.2005 р. №86/5) відносяться до інженерно-технічної експертизи і не належать до криміналістичного виду експертиз.
Такі глибокі "знання" криміналістики заступника Міністра юстицї суперечать нормативним актам цього міністерства.
Підпунктом 1.2.1 пункту 1.2 ІНСТРУКЦІЇ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 01.06.2009 року) встановлений перелік основних видів криміналістичних експертиз, однією з яких є трасологічна експертиза.
Таким чином, транспортна-трасологічна експертиза є одним із видів(підвидів) трасологічної експертизи, що логічно випливає із назви самої експертизи.
У підпункті 1.2.5 вказаної Інструкції наведено перелік експертиз які відносяться до інженерно-технічної експертизи і серед яких немає транспортно-трасологічної експертизи.
Пунктом 52 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень (затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 р. №53/5, в редакції від 01.06.2009 року) встановлено, що головними завданнями трасологічної експертизи є ідентифікація або визначення родової (групової) належності індивідуально визначених об'єктів за матеріально-фіксованими слідами-відображеннями їх слідо-утворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, станів) об'єктів; ситуалогічні завдання (установлення механізму слідоутворення тощо).
Трасологічною експертизою можна також установлювати факти, які належать до просторових, функціональних, структурних, динамічних і деяких інших характеристик процесу слідоутворення, а також особливостей слідоутворювальних об'єктів.
Перед трасологічною експертизою можуть ставитись питання про наявність на предметах обстановки місця події слідів взаємодії з іншими предметами, придатність цих слідів для ідентифікації або про наявність у цих слідах ознак, що орієнтують на пошук зазначених об'єктів.
В пункті 55 вказаних Науково-методичних рекомендацій наведений перелік підвидів трасологічних експертиз, серед яких є і експертиза слідів транспортних засобів.
В пункті 86 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень вказано, що головними завданнями трасологічної експертизи слідів транспортних засобів є ідентифікація (ототожнення) конкретної одиниці транспортного засобу за частинами та слідами, що залишені його частинами; діагностика (установлення властивостей та стану об'єктів) та ситуаційні завдання (установлення механізму слідоутворення, механізму взаємодії транспортного засобу з іншими об'єктами).
Сліди транспортних засобів містять значний обсяг інформації, яка може бути використана для встановлення виду (типу), марки транспортного засобу, напрямку його руху тощо.
Згідно із пунктом 112 Науково-методичних рекомендацій головним завданням транспортно-трасологічної експертизи є:
- ідентифікація за слідами, залишеними ТЗ, певного його екземпляра або установлення його типу, моделі;
- визначення взаємного розташування ТЗ в момент їх контактування;
- визначення місця зіткнення ТЗ і місця наїзду на перешкоду (пішохода), установлення механізму утворення слідів;
- розташування ТЗ відносно проїзної частини на момент контактування.
Вирішення цих завдань здійснюється шляхом дослідження слідів, виявлених на місці ДТП, пошкоджень транспортних засобів. Тому призначати транспортно-трасологічну експертизу доцільно лише тоді, коли є можливість надати експертові об'єкти, які перебували в контакті, або матеріали справи, у яких зафіксовано сліди.
Сукупний аналіз наведених норм ІНСТРУКЦІЇ про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та положень Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень однозначно свідчить про те, що транспортно-трасологічна експертиза як підвид(вид) трасологічної експертизи є криміналістичною експертизою.
У відповідності із частиною третьою статті 7 Закону України «Про судову експертизу» виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних експертиз.
Згідно із частиною другою названого Закону до державних спеціалізованих установ належать науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України.
Додаток 4 до Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 11.08.2005 р. №86/5 має таку назву:
«Перелік основних видів судових експертиз та експертних спеціальностей, за якими присвоюється кваліфікація судового експерта фахівцям науково-дослідних установ судових експертиз Мін'юсту».
Згідно цього переліку, експертна спеціальність 10.4 має назву «транспортно-трасологічні дослідження» та дійсно віднесена до інжерно-технічних експертиз, що прямо суперечить положенням Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень.
Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень є нормативним актом якому повинно відповідати Положення про експертно-кваліфікаційні комісії та атестацію судових експертів, затвердженого наказом Міністерства юстиції від 11.08.2005 р. №86/5 з усіма додатками, оскільки спочатку встановлюють види експертиз та визначають перелік їх завдань, методики проведення експертних досліджень і лише потім на цій підставі визначають кваліфікацію експертів, а не навпаки.
Окружний адміністративний суд м. Києва ухвалою від 03 лютого 2010 року відкрив провадження в адміністративній справі №2а-1381/10/2670 за позовом до Заступника Міністра юстиції України Богатиря Володимира Вікторовича. Попереднє судове засідання призначено на 18 лютого 2010 року.
Позовна заява містить такі вимоги:
  • визнати протиправними дії заступника Міністра юстиції України Богатиря Володимира Вікторовича щодо розгляду заяви про злочин від 04.12.2009 року про притягнення його до кримінальної відповідальності за статтею 397 Кримінального кодексу України;
  • визнати протиправними дії заступника Міністра юстиції України Богатиря Володимира Вікторовича щодо завідомо неправдивої інформації про те, що транспортно-трасологічна експертиза не є криміналістичною.

__________

Для довідки

Трассология (от франц. trace ‒ следи греч. lоgos ‒ слово, учение, буквально ‒ учение о следах), отрасль криминалистики, изучающая следы и разрабатывающая специальные приёмы, методы и научно-технические средства их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях идентификации человека или объекта. Различают следы: человека, орудий преступления, инструментов и производственных механизмов, транспортных средств

_____
Судебная экспертиза следов на ТС и месте ДТП (транспортно-трасcологическая диагностика); подраздел трасcологии, поэтому исследования проводятся с применением трасcологических методик с учетом особенностей конструкции ТС ….

_______

ЕКСПЕРТИЗА КРИМІНАЛІСТИЧНА — вид експертизи, при проведенні якої використовують спеціальні прийоми, методи і засоби, які розробляє криміналісти­ка. Призначення Е. к. передбачена відповідними статтями кримінально-процесуальних кодексів союзних республік (в УРСР — гл. 18 КПК УРСР). Проводиться за по­становою слідчого чи за ухвалою суду, коли для розв'язання питань, що виникають по справі, необхід­ні знання, які входять до предме­та криміналістичної техніки. Ви­дами Е. к. є судово-почеркознавча (ідентифікація особи за почерком, підписами, записами цифр); техніко-криміналістична (досліджен­ня матеріалів, документів з ме­тою встановлення змін у них, іден­тифікації печаток, друкарських машинок тощо); трасологічна (див. Трасологія); дактилоскопіч­на (див. Дактилоскопія); судово-балістична експертиза (досліджен­ня зброї); портретна (дослідження фотознімків особи за ознаками зовнішності) та ін. В процесі Е. к. використовують сучасні досягнен­ня природничих і тех. наук. У багатьох випадках провадять комплексну Е. к., в якій поряд з криміналістами-юристами беруть участь хіміки, фізики, біологи, суд. медики, фотографи тощо….

ТРАСОЛОГІЯ (від франц. trace — слід, відбиток і грец. логос — вчення) — розділ криміналістики, який вивчає сліди й відбитки, за­лишені на місці злочину, та роз­робляє заходи щодо виявлення, фіксації й дослідження цих слідів для встановлення родової належ­ності об'єктів, що залишили слі­ди, обставин, пов'язаних з меха­нізмом утворення їх, а також для ототожнення (ідентифікації) об'­єктів за цими слідами. Трасологічній ідентифікації піддають зна­ряддя злому — за слідами, що за­лишилися на перешкодах; взут­тя — за слідами, що залишилися на різних поверхнях; транспортні засоби — за їхніми слідами на до­рогах та об'єктах, з якими вони стикалися, тощо.

Юридичний словник. Укладачі: кандидати юридичних наук І.П. Бутко, Р.І. Гричук. За редакцією Б.М. Бабія, Ф.Г. Бурчака, В.М. Корецького, В.В. Цветкова. Київ Головна редакція Української Радянської Енциклопедії, 1983 р., стор.221,812.

Мітки: , , , ,

0 коментарі(в):

Дописати коментар

Підписка на Дописати коментарі [Atom]

<< Головна сторінка